۱۳۸۹ دی ۱۸, شنبه

تصاویر افتادن یک قطره آب

آقای کوریه وایتدر زمینه عکس های سرعتی بسیار حرفه ای میباشد. او در سری جدید عکس ها سرعتی خود لحظه ی زیبا اقتادن یک قطره آب در آب را را ثبت نموده است. او در بعضی از عکس این عکس ها از قطره های رنگی یا آب رنگی
استفاده کرده است، که زیبایی خیره کننده ای در آن نهفته است
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com
دو تصویر زیر که از درون آب گرفته شده است لحظه رسیدن قطره رنگی در آب را نشان میدهد
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com
گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com